Tìm kiếm nâng cao
Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Tệp đính kèm
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 -CT/TU ngày 18/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Ngưòi Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới Số : 58 /KH-BCĐCVĐ 2021/10/20 Tải về
HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021 Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2021 (Theo hướng dẫn số 30) Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NHANH Kết quả Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 (Theo Hướng dẫn số 30 Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
Các biểu mẫu báo cáo (Theo Hướng dẫn số 30) Số: 30/HD-MT-BTT 2021/10/05 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2021 Số : 157/KH-BVĐ 2021/10/05 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" năm 2021 Số : 157/KH-BVĐ 2021/10/05 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 30/9/2021 – 15/11/2021) Số : 56/KH-MTTQ-BTT 2021/09/28 Tải về
HƯỚNG DẪN Quy trình kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau khi thực hiện sắp xếp, sát nhập thôn (xóm), tổ dân phố Số : 29/HD-MT-BTT 2021/09/22 Tải về
QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Số 01/QC-UBND-UBMTTQ 2021/09/14 Tải về
QUY CHẾ Phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Số: 02/QCPH-ĐĐBQH-BTTUBMTTQVN 2021/09/01 Tải về
QUY CHẾ Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/QC-TTHĐND-BTTUBMTTQ 2021/08/18 Tải về
KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh năm 2021 Số: 53/KH-MT -BTT 2021/08/05 Tải về
V/v quản lý, phân bổ, sử dụng tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Số: 242/CV-MT-BTT 2021/07/27 Tải về
V/v tăng cường truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Số: 240 - CV/MTTQ-BTT 2021/07/23 Tải về
KẾ HOẠCH Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Nam Định năm 2021 52/KH- MT -BTT 2021/07/15 Tải về
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước số 52 /KH-MT -BTT 2021/07/15 Tải về
KẾ HOẠCH Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Số:51 /KH-MTTQ-BTT 2021/05/28 Tải về
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Số: 24/HD-MT-BTT 2021/03/15 Tải về
HƯỚNG DẪN Nội dung và cách tiến hành giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quôc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Số: 23/HD-MTTQ-BTT 2021/02/09 Tải về
KẾ HOẠCH Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Số: 39/KH-MT-BTT 2021/01/25 Tải về
HƯỚNG DẪN Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 Số: 19/HD-MT -BTT 2021/01/25 Tải về
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2021 Số: 18/HD - MT - BTT 2021/01/20 Tải về
CHƯƠNG TRÌNH Giám sát và phản biện năm 2021 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Số 01 /CT-MT- BTT 2021/01/18 Tải về
HƯỚNG DẪN Công tác Mặt trân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2021 Số: 17/HD-MT-BTT 2021/01/18 Tải về
Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 100:TL/BC 2020/11/03 Tải về