KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 -CT/TU ngày 18/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Ngưòi Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Số ký hiệu văn bản Số : 58 /KH-BCĐCVĐ
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 -CT/TU ngày 18/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Ngưòi Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBMT Tổ quốc tỉnh Nam Định
Tài liệu đính kèm