Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị ký kết thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2024 14/12/2020

Chiều 11/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị ký kết giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên nòng cốt (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên tỉnh) về việc thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, giai đoạn 2020-2024.

 

Đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (ngồi giữa)
cùng lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động,
Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện ký kết

   Theo biên bản ký kết, mỗi CVĐ, mỗi phong trào đều được nêu rõ nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm phối hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức; xác định rõ vai trò chủ trì, vai trò phối hợp.
   Trong đó, đối với nội dung phối hợp thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên tỉnh thống nhất, ký kết từ nay đến năm 2024 tập trung phối hợp thực hiện: Vận động nhân dân phát huy nội lực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.Động viên nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc ký kết, phân công, phân nhiệm cụ thể sẽ phát huy được vai trò của MTTQ, sự chủ động sáng tạo của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tổ chức thực hiện các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh.Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng trong tổ chức các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là ở cơ sở, địa bàn dân cư.

Ban Biên tập Trang TTĐT MTTQ tỉnh