Lịch tuần trước

Từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024

Lịch tuần hiện tại

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024

Lịch tuần tiếp theo

Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024

Ngày tháng Nội dung công việc Thành phần Địa điểm

Thứ hai

ngày 19/02/2024

Sáng

Chiều

Thứ ba

ngày 20/02/2024

Sáng

Chiều

Thứ tư

ngày 21/02/2024

Sáng

Chiều

Thứ năm

ngày 22/02/2024

Sáng

Chiều

Thứ sáu

ngày 23/02/2024

Sáng

Chiều

Thứ bảy

ngày 24/02/2024

Sáng

Chiều

Chủ nhật

ngày 25/02/2024

Sáng

Chiều