Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh ký giao ước thi đua năm 2023 01/03/2023

Chiều 23-2, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

 

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh ký giao ước thi đua năm 2023.

    Năm 2022, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh gồm: Ủy ban MTTQ, LĐLĐ, Hội CCB, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để nâng cao vai trò của tổ chức trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy hiệu quả hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân…
    Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2023 tập trung vào các nội dung: Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả các PTTĐ với chủ đề: “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - kip thời, hiệu quả” đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” gắn với đẩy mạnh PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025, “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, giai đoạn 2021-2025, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp hội viên, đoàn viên; làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tập trung quán triệt và thực hiện các chuyên đề năm 2023 về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; thực hiện tốt các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc; thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính. Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023./.

                                                                                                       Tin, ảnh: Hoa Xuân – Báo Nam Định