Mặt trận Tổ quốc huyện Ý Yên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 15/12/2021

Xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận. Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Ý Yên luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 
MTTQ huyện Ý Yên tặng quà cho Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Phong.


    Trong quá trình hoạt động, MTTQ các cấp trong huyện luôn thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động; tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội để tập hợp phản ánh, giúp các cấp ủy lãnh đạo các nhiệm vụ của địa phương phù hợp hơn, góp phần nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân. Duy trì hệ thống hòm thư góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Quy định 124 ngày 2-2-2018 của Bộ Chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã phát huy vai trò trong giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư còn tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong xây dựng NTM qua đó tăng cường đồng thuận xã hội trong xây dựng NTM ở các địa phương. MTTQ các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội với nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, MTTQ các cấp trong huyện tuyên truyền, phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng mỗi năm từ 10 đến 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có nhà ở không an toàn; từ năm 2015 mức hỗ trợ xây dựng  mới được nâng lên 40 triệu đồng/nhà. Bên cạnh đó, qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua nhiều kênh thông tin, MTTQ các cấp trong huyện đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời, dứt điểm, tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân. 

    Thông qua tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao và khẳng định rõ hơn; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ với các tầng lớp nhân dân ngày càng được gắn bó mật thiết. Nhờ đó, 5 năm qua, huyện Ý Yên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ khá, kết cấu hạ tầng trên nhiều lĩnh vực được đầu tư xây dựng. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện. Hàng năm, chính quyền cơ sở được đánh giá khá và vững mạnh đạt trên 90%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.
    Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Ý Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ các cấp trong huyện cũng tích cực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị của huyện, thực sự là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân./. 
                                                                                                                                        (Lam Hồng - Báo Nam Định)