MTTQ tỉnh Nam Định chú trọng hoạt động giám sát 27/02/2020

Tại hội nghị lần thứ 9 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định khóa 15 (tổ chức ngày 12/1), vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận được hội nghị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận tỉnh trong năm 2018...


Hội ghị lần thứ 9 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định khóa 15 xác định trong năm 2018 cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận.

Trước đó, trong năm 2017, MTTQ tỉnh đã triển khai được nhiều hoạt động giám sát. Trong đó, đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TTND tại 3 xã Giao Hà (Giao Thủy), Mỹ Hưng (Mỹ Lộc), Xuân Vinh (Xuân Trường), qua đó đánh giá cụ thể về tổ chức và hoạt động của các Ban; làm rõ trách nhiệm của MTTQ cấp huyện, cấp xã và các ngành có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các Ban hoạt động, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban TTND trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn. 
Trong năm, MTTQ tỉnh cũng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh thực hiện giám sát việc thực hiện tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới về “Môi trường và an toàn thực phẩm” tại các huyện Ý Yên, Giao Thủy, Vụ Bản; giám sát thực tế tại các xã Tân Khánh (Vụ Bản), Giao Châu (Giao Thủy), thị trấn Lâm (Ý Yên). 
Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATVSTP); thực trạng công tác môi trường và đảm bảo VSATTP tại địa phương; việc cấp phép và tuân thủ các quy định về các lĩnh vực này đối với các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề... trên địa bàn; cơ chế, chính sách để tạo nguồn lực giải quyết các vấn đề về môi trường, VSATTP ở địa phương; các phong trào, các mô hình về bảo vệ môi trường, đảm bảo VSATTP ở khu dân cư...
Ngoài ra, trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định cũng đã tham gia các chương trình giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh trước mỗi kỳ họp; tham gia kiểm sát trực tiếp vệc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đối với người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh, một số nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố; phối hợp tham gia giám sát liên ngành về việc thực hiện các luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội và Quy chế dân chủ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Duy Hưng