Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển 01/06/2022

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Công văn số 507/BQLDA-DA2 ngày 09/5/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

 
Toàn cảnh Hội nghị
   
    Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định đã xây dựng  Kế hoạch số 67/KH-MTTQ-BTT ngày 18/5/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện Dự án trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, thành phần tham dự, thời gian tổ chức Hội nghị và giao trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân cụ thể để thực hiện tốt việc tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án (Dự án đi qua địa phận 05 huyện, 17 xã, 52 thôn, xóm, tổ dân phố). Ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tại 2 khu vực với đầy đủ các thành phần theo quy định. Tại hội nghị, sau khi giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc tham vấn cộng đồng dân cư, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã trình bày tóm tắt Dự án gồm các nội dung của Dự án, các tác động tích cực, tiêu cực của dự án ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư và các biện pháp giảm thiểu. Sau khi được nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình bày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy phát biểu, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu tham gia ý kiến. Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã lên tiếp thu đầy đủ các ý kiến đồng thời giải thích, làm rõ thêm một số điểm mới trong việc giải phóng và bồi thường đất bị thu hồi theo quy định hiện hành của pháp luật.  Cán bộ và nhân dân của các huyện, các xã, thị trấn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án đi qua nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng Dự án và mong muốn Dự án sớm được triển khai tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế - xã hội. (100% đại biểu tại cuộc họp đã nhất trí).
    Đồng thời có một số kiến nghị trong quá trình triển khai tiếp theo như đề nghị Dự án khi thu hồi đất nông nghiệp mà dự án đi qua nếu phần diện tích còn lại quá nhỏ không thể canh tác được thì phải thu hồi hết không để đất manh mún không canh tác được. Đối với các hộ dân có 100% đất nông nghiệp bị thu hồi, đề nghị có phương án hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời triển khai Khu tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất ở và có phương án thiết kế, nhanh chóng phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu để chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bị thu hồi đất để công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ. Nghiên cứu các hạng mục hoàn trả đường nội đồng, cống, kênh mương bị ảnh hưởng bởi dự án để đảm bảo giao thông nội đồng, tưới, tiêu trong việc sản xuất nông nghiệp.Có phương án cụ thể đảm bảo an toàn giao thông đường bộ khi mà đường chạy qua khu dân cư.
                                                                                           Tin và ảnh : Ban Dân chủ - Pháp luật