Hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư đối với Dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình 22/12/2022

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng với các thành phần theo quy định.

 
Ông Lương Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
phát biểu tại Hội nghị

   Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;   Căn cứ Công văn số 1546/BQLDA-DA2 ngày 16/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng;  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định đã xây dựng  Kế hoạch số 81/KH-MTTQ-BTT ngày 12/12/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện Dự án trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, thành phần tham dự, thời gian tổ chức Hội nghị và giao trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân cụ thể để thực hiện tốt việc tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án. 

Các đại biểu dự Hội nghị

    Dự án đi qua địa phận 05 thôn (xóm) của 3 xã Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định..  Tại hội nghị, sau khi giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc tham vấn cộng đồng dân cư, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đã trình bày tóm tắt Dự án gồm các nội dung của Dự án, các tác động tích cực, tiêu cực của dự án ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư và các biện pháp giảm thiểu. Sau khi được nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình bày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện Nghĩa Hưng phát biểu, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu tham gia ý kiến. Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã lên tiếp thu đầy đủ các ý kiến đồng thời giải thích, làm rõ thêm một số điểm mới trong việc giải phóng và bồi thường đất bị thu hồi theo quy định hiện hành của pháp luật.  Cán bộ và nhân dân của các xã của huyện Nghĩa Hưng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án đi qua nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng Dự án và mong muốn Dự án sớm được triển khai tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời  đề nghị Dự án khi thu hồi diện tích đất mà dự án đi qua nếu chỗ nào còn quá nhỏ không thể canh tác được thì phải thu hồi hết không để đất manh mún không canh tác được. Đối với các hộ dân có 100% đất nông nghiệp bị thu hồi, đề nghị có phương án hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và  phải nhanh chóng có các tài liệu, hồ sơ cụ thể liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chính quyền, cán bộ cơ sở để làm tài liệu tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân bị thu hồi đất để công tác giải phóng mặt bằng diễn ra đúng thời gian.
                                                                                                         
Bài và ảnh : Ban Dân chủ, Pháp luật